Next: kapitola 9  Language Support Up: část I  Uživatelský návod Previous: kapitola 7  Version Management and Localization


Kapitola 8
Vytváření online kurzů

Program BookEditor obsahuje nástroj pro přípravu online kruzů kompatibilních se standardem ADL™ SCORM®. Proces vytváření a instalace online kurzů je předmětem této kapitoly.

8.1 O standardu SCORM

SCORM je zkratka Sharable Content Object Reference Model (referenční model pro sdílené obsahové objekty). Podle jeho autorů je SCORM “sbírka standardů a specifikací použitých z více zdrojů, poskytujících komplexní sadu e-learningových funkcí zajišťujících spolupráci, přístupnost a znovupoužití webových výukových materiálů.” Jednotlivé kurzy jsou reprezentovány standardním způsobem, takže mohou být snadno importovány do různých spolupracujících systémů pro podporu výuky (Learning Management Systems, LMS).

Struktura kurzu se v terminologii SCORMu nazývá organizace (organization). Je to hierarchický systém aktivit (activities), které mohou obsahovat několik obsahových objektů (content objects) viz příklad na obr. 8.1.

[picture]
Organizace
Aktivity
Obsahové objekty
[end of picture]

Obr. 8.1 Struktura SCORM Kurzu

Content object is the actual media that is delivered to the learner. It is basically a web page or series of web pages. The learning management system provides facilities for navigation between content objects, or its individual pages.

The BookEditor supports creating documents conforming to the SCORM structure, and can export them directly to the SCORM format. However, note that not all SCORM features are supported by the BookEditor yet, namely

8.2 Creating SCORM Course Document

To create new SCORM document, simply use the File→New... command from the pulldown menu, and select the SCORM Course document class. Then fill the document path and title as usual. Then use the global document pane to create new activities, content objects, and pages. Activities are denoted with the [inline] icon. Activities may contain either pages ([inline]), representing single-page content objects, or multipage content objects ([inline]). The multipage objects then may contain pages. Nodes denoted with [inline] and [inline] icons are mere containers of other nodes, and thus have no associated documents. Page nodes denoted with [inline] icon have associated documents, but may not contain child nodes.

[picture]
[end of picture]

Obr. 8.2 Creating and Structuring a Course Document


Next: kapitola 9  Language Support Up: část I  Uživatelský návod Previous: kapitola 7  Version Management and Localization